RREGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ FIZJO – ACCESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§1

Świadczenia medyczne udzielane są w dni powszednie, w godzinach ustalonych indywidualnie z pacjentem. Wszelkie informacje dotyczące usług, wizyt oraz cen są umieszczone na stronie internetowej fizjo-access.pl.

§2

Fizjo – Access Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością udziela świadczeń zdrowotnych odpłatnie, według aktualnego cennika. Informacji o cenach świadczeń udzielają pracownicy telefonicznie. Cennik oraz wykaz udzielanych świadczeń jest również dostępny na stronie internetowej.

§3

Świadczenia medyczne odpłatne udzielane są bez skierowania.

§4

Świadczeń udzielają wyłącznie pracownicy medyczni posiadający odpowiednie kwalifikacje do wykonywania świadczeń, potwierdzone dyplomami, certyfikatami i spełniający odpowiednie wymagania zdrowotne.

§5

Udzielenie świadczenia zdrowotnego następuje po uprzednim dokonaniu rezerwacji na określony termin. Rezerwacji może dokonać Pacjent, przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez Pacjenta, w następujący sposób:

  • telefonicznie;
  • za pośrednictwem strony internetowej.

§6

Pacjent może dokonać wyboru osoby, która będzie udzielała świadczenia zdrowotnego spośród personelu przyjmującego w gabinecie, w miarę możliwości wynikających
z uprzednio umówionych wizyt.

§7

Fizjo – Access Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany terminu udzielenia świadczenia. O zmianie terminu Pacjent jest bezzwłocznie informowany przez pracownika spółki.

§8

Pacjent zobowiązany jest odwołać termin wizyty, na którą nie może się zgłosić nie później niż na 12 godzin przed planowaną wizytą.

§9

W przypadku, gdy pacjent nie pojawi się na umówionej wizycie i nie zastosuje się do ustaleń wskazanych w §8 regulaminu, albo też dokona odwołania wizyty w terminie krótszym niż wskazany w §8, może on zostać obciążony połową kosztów związanych z wizytą, tytułem opłaty za gotowość do świadczenia usługi w formie faktury, płatna przelewem na rachunek bankowy spółki dostępny na stronie internetowej: fizjo-access.pl w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury drogą pocztową lub poprzez wiadomość mailową.